5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2016

Η 5η Τροποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2016 εγκρίθηκε με την αριθμ. 145/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 7ΦΜΠ7ΛΞ-ΑΨ6)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Φεβρουάριος 13, 2017, 11:34
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 11:33