Ανάθεση Προμηθειών-Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π.Φαλήρου

Ανάθεση Προμηθειών-Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π.Φαλήρου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%2F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%2F%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%2F%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&fq=organizationUid:%2252729%22&fq=unitUid:%2286002%22&page=0&advanced
Last Updated Νοέμβριος 16, 2015, 08:38
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 13, 2015, 12:20