Αρχεία διορισμού εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχεία αποτελεσμάτων διορισμού εκπαιδευτικών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8exgDlHxktv7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uMz9TggzOs5WCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZMdS9r8U1ULu1LwkMsFWPFTaWKpgZUt7lu5KK6XGTIk
Δημιουργός Τμήμα Α’ Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Υπεύθυνος Συντήρησης Καλλιόπη Καψωμενάκη
Έκδοση 1.0.2016
Last Updated Μάρτιος 20, 2017, 12:06
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2017, 12:06