Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού - Αποθήκης

Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού - Αποθήκης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3%22&fq=organizationUid:%226125%22&fq=unitUid:%2278729%22&sort=recent&wt=xls
Δημιουργός Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού / Αποθήκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Απόστολος Γκούνης
Last Updated Νοέμβριος 2, 2016, 08:31
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 17, 2015, 09:44