"Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων & Επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης"

Τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων περιλάμβαναν συγκεκριμένες δράσεις που συνδεόντουσαν με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως:

α) η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων β) η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης γ) η ενίσχυση της εξωστρέφειας δ) η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλεπόταν να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 & 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013. Δικαιούχοι ήταν οι επιχειρήσεις, που απασχολούσαν 50 εργαζόμενους και άνω και σχεδίαζαν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Συνολικά οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι ανήλθαν στις 24.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν 76.000.000 ευρώ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.oaed.gr/programma-diarthrotikes-prosarmoges
Δημιουργός ΟΑΕΔ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων
Last Updated Μάρτιος 6, 2017, 11:20
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 07:24