Έργα- Μελέτες (Γενικά)

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/36-dte/erga-melet

Απόφαση διάθεση πίστωσης εκπόνησης μελέτης/κατασκευής έργου Αφορά στη διάθεση πίστωσης της εγκεκριμένης δαπάνης για την εκπόνηση μελέτης/κατασκευή έργου, Απόφαση ορισμού Προϊστάμενης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση μελέτης/κατασκευή έργου - Αφορά στον ορισμό Προϊστάμενης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση μελέτης /εκτέλεση έργου, Σύνταξη μελέτης – τευχών δημοπράτησης - Αφορά στη Σύνταξη μελέτης (τοπογραφική, αρχιτεκτονική – στατική, οδοποιίας κτλ) – τευχών δημοπράτησης (Προμετρήσεις – προύπολογισμός – Περιγραφικό τιμολόγιο – ΕΣΥ – ΣΑΥ – ΦΑΥ- Χρονοδιάγραμμα μελέτης, Τεχνική Περιγραφή, Περιληπτική Διακήρυξη, Αναλυτική Διακήρυξη), Απόφαση καθορισμού του τρόπου εκπόνησης και έγκρισης των τευχών δημοπράτησης για τη μελέτη ή την κατασκευή του έργου - Αφορά στον καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και έγκρισης των τευχών δημοπράτησης για την μελέτη ή την κατασκευή του έργου από την προϊσταμένη αρχή, Αποφάσεις επιτροπής διαγωνισμού - Αφορά σε αποφάσεις που εκδίδονται από την επιτροπή διαγωνισμού π.χ. εκδίκασης ενστάσεων, έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού, Απόφαση έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και ΠΤΜΝΕ - Αφορά σε διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Απόφασεις έγκρισης τυχόν παρατάσεων έργου -Αφορά σε διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id1861a634-5e06-4c86-9c26-cbbbf8ddc5ab
package idc5e85ff5-1045-445c-953d-c2120c9197d3
revision id78337323-05da-45e0-b905-5f53553c9c95
stateactive