Επικαιροποίηση

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4305/2014. Επικαιροποίηση της με αριθμ. 252/1647/13.02.2017 απόφαση του Δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών περί καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4305/2014 (ΑΔΑ: ΨΠΒΚΩΛΧ-0ΒΖ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A8%CE%99%CE%A9%CE%9B%CE%A7-%CE%A0%CE%9B%CE%92?inline=true
Last Updated Ιούνιος 8, 2018, 11:25
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 8, 2018, 11:24