Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τήνου

Με το νόμο 3463/2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και συγκεκριμένα με τα άρθρα 203 έως 207, θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Δήμου με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Στην Τήνο και οι τρεις Ο.Τ.Α. που είχαν δημιουργηθεί με το σχέδιο «Καποδίστριας» ήταν κάτω του πληθυσμιακού ορίου όπως και οι περισσότεροι Δήμοι των Κυκλάδων και ως εκ τούτου δεν προέβησαν στην κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος.(Ε.Π.) Με το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθ. 266, η κατάρτιση Ε.Π. γίνεται πλέον υποχρεωτική για όλους τους Ο.Τ.Α. Η διαδικασία του Ε.Π. είναι μια συλλογική δραστηριότητα, με την οποία οργανωμένοι κοινωνικοί φορείς αλλά και άτυπες κοινωνικές ομάδες σε ένα τόπο, συναποφασίζουν με ένα συντονισμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους τα αντικειμενικά οικονομικά δεδομένα, τους στόχους και τις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας. Η υλοποίηση του σχεδιασμού γίνεται όχι μόνο με κριτήρια οικονομικά αλλά και με κοινωνικά και πολιτικά, με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων μιας περιοχής Δεν πρόκειται για μια απλή αναπτυξιακή μελέτη αλλά για συνεχής και επανατροφοδοτούμενη κοινωνική διεργασία. Ο Δήμος ως συντονιστής και κύριος εκτελεστής της προσπάθειας έχει τον έλεγχο και την διάθεση των αγαθών της περιοχής του, ώστε να εξασφαλίσει ένα οικονομικό μέλλον συνεπές με την ποιότητα ζωής των δημοτών.Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα φιλοδοξεί να είναι το εργαλείο που θα αποτυπώνει τη βούληση και δυνατότητα για την ανάπτυξη και ευημερία και θα δώσει κίνηση στα πολλά και περίπλοκα γρανάζια της μηχανής για την Τοπική Ανάπτυξη. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων είναι η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου ως οργανισμό, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού και με ενίσχυση των συνεργασιών του Δήμου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, σε ένα μεσοπρόθεσμο πενταετή προγραμματισμό ο οποίος συμπίπτει με την εκάστοτε δημαρχιακή περίοδο.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προγραμματισμού και Πληρορφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τάσος Βιδάλης
Έκδοση 3.0
Last Updated Ιούνιος 15, 2017, 08:49
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 15, 2017, 08:36