Ισολογισμοί - απολογισμοί Δ.Ε.Π.Ε.Τ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252750%22&fq=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&sort=recent
Δημιουργός Μηνάς Αρτόπουλος
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 11:09
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2018, 11:09