Κατάλογος Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών

Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ) είναι επιτροπές που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας και στις οποίες μπορούν να προσφεύγουν οι πολίτες-καταναλωτές για τη φιλική διευθέτηση των καταναλωτικών διαφορών τους με προμηθευτές. Η αρμοδιότητα της σύστασης των ΕΦΔ, καθώς επίσης της τήρησης αρχείων των πορισμάτων τους και της τήρησης μητρώου καταναλωτών, μεταβιβάστηκε στους Δήμους με τον ν.3852/2010 (άρθρο 94, παρ. 2) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης» (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Βησσαρίων Παπαγιάννης
Last Updated Μάιος 15, 2018, 12:45
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 20, 2015, 10:37