Πρότυποι Κανονισμοί Λειτουργίας Περιφερειών στον "Καλλικράτη"

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει Πρότυπους Κανονισμούς Λειτουργίας Περιφερειών, που συντάχθηκαν από την ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο "Αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης οργανωτικής δομής και στελέχωσης ΟΤΑ και Περιφερειών - Υποστήριξη της σύνταξης των ΟΕΥ των νέων Δήμων". Η πράξη ανατέθηκε στην εταιρία από το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου αυτό να υποστηρίξει τη διοικητική αναδιοργάνωση της ΤΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Ιανούαριος 12, 2018, 09:27
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 11, 2018, 11:43