ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Δ.Ε.Π.Ε.Τ.

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί και αναμόρφωσης αυτών της Επιχείρησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252750%22&fq=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
Δημιουργός Μηνάς Αρτόπουλος
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 11:04
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2018, 11:03