Πρωτογενή Αιτήματα ΝΠΔΔ

Περιλαμβάνει τα πρωτογενή αιτήματα του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας όπως αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΝΠΔΔ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 06:14
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 11:46