Σχέδια Εργασιών Εκσκαφής Παρόχων Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Σχέδια ή σκαριφήματα ή αντίγραφα ρυμοτομικών σχεδίων ή / και οριζοντιογραφίες οδών που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για διεξαγωγή εργασιών εκσκαφής που έχουν καταθέσει οι Πάροχοι Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προς τις αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Δημόσιες Αρχές (σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. 725/23 "Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών" (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012))

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Rightofway/WorkScheme.html
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Οκτώβριος 12, 2015, 09:11
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2015, 08:39