ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Επιλέξτε αναζητηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ.Επιλέξτε ''συμβάσεις'' και συμπληρώστε στο πεδίο ''φορέας'' την τιμή 6243 και πατήστε αναζήτηση.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=3713044826299395&_adf.ctrl-state=9kav9w2eh_4#%40%3F_afrLoop%3D3713044826299395%26_adf.ctrl-state%3D16u2lbot0_476
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Last Updated Μάιος 11, 2016, 08:25
Δημιουργήθηκε Μάιος 11, 2016, 07:22