Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας)

(1). Η έγκριση παρεκκλίσεων σ.δ. και ύψους για εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών (2). Η κατεδάφιση αυθαιρέτων οικοδομών, κτισμάτων, εγκαταστάσεων εντός δημόσιων ή ιδιωτικών δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων (3). Η έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 410/1968 (4). Η έγκριση και αναθεώρηση Γ.Π.Σ (5). Η έγκριση και αναθεώρηση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (6). Η έγκριση πολεοδομικών μελετών ΒΕ.ΠΕ. που έχουν καθοριστεί με τα άρθρα 5, 19 και έχει ιδρυθεί Φορέας Διαχείρισης (7).Η απόφαση μείωσης της απόστασης των κτιρίων από τον άξονα οδού του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου εντός οικισμών προϋφισταμένων του 1923, χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων. (8). Η απόφαση καθορισμού μεγαλύτερης απόστασης των κτιρίων από τον άξονα οδού του δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου εντός οικισμών προϋφισταμένων του 1923, χωρίς εγκεκριμμένο σχέδιο πόλης ή οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων (9). Η συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, , σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησής του από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Νομάρχη (10). Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχές για καθορισμό χώρων για ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας (11). Η εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων που ανήκουν στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (12). H ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης, καθώς και η έγκριση μελετών Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π (13). Η μέριμνα για τη σύνταξη οριζοντιογραφικού και υψομετρικού διαγράμματος αποτύπωσης του υδατορέματος που βρίσκεται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο και η έκδοση απόφασης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών (εκτός των περιπτώσεων που κρίθηκε από το Σ.τ.Ε. ότι απαιτείται έκδοση Π.Δ.). (14). Η εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών, που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 267/1998 (195 Α΄) και της σχετικής νομοθεσίας (15). Απόφαση διάθεσης μέσων από τρίτους για κατεδάφιση αυθαιρέτων σε κοινοχρήστους χώρους (16). Η αναγνώριση ως κυρίας Δημοτικής ή Κοινοτικής οδού (17). Η αναγνώριση οδών προϋφισταμένων του 1923 εκτός σχεδίου. (18). Καθορισμός των χρήσεων παραχωρούμενων δημόσιων εκτάσεων (19). : Η κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 (20). Σύσταση επιτροπών για την κρίση δυνατότητας υπαγωγής πρόχειρων αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4014/11. (21). Τήρηση μητρώου ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης (22). Αμετάκλητες αποφάσεις που αφορούν αυθαίρετα κτίσματα σε δάσος ,δασική έκταση στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας κλπ , εκτελούνται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τη συνδρομή της ΕΥΕΚΑ. (23). Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ ) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. (24). Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ). (25). Διορισμός τριμελούς επιτροπής επικινδύνων οικοδομών του Π.Δ. 13-4-29. (26). Καθορισμός και επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών των υδατορεμάτων Εκ του άρθρου 3 του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α΄). Έγκριση αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού περί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (28). Καθορισμός ορίων οικισμών σύμφωνα με το από 24-4-85 ΠΔ (ΦΕΚ 181/Δ/1985) βάσει της εγκυκλίου 6/2006 ΥΠΕΧΩΔΕ (29). Δημοσίευση αποφάσεων έγκρισης πολεοδομικών μελετών και των διαγραμμάτων στις περιπτώσεις που δεν είχαν δημοσιευτεί οι χάρτες. παρ.26, άρθρ.13, ν. 3212/2003 (308 Α΄). Έγκριση ειδικής γεωλογικής μελέτης καταλληλότητας για οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες προκειμένου να καθοριστούν τμήματα του οικισμού ως κατάλληλα για δόμηση. (31). Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης για τμήματα κατολισθαίνοντων οικισμών που έχουν χαρακτηριστεί κατάλληλα για δόμηση υπό προϋποθέσεις. (32). Χορήγηση όρων δόμησης σε τυφλά οικόπεδα (άρθρο 20 παρ. 10 του Ν.4258/14) (33). : Η έγκριση Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής (ΡΣΕ) που θα εκδοθούν σε εφαρμογή Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ), βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4269/2014. (34). Προκήρυξης Πρόχειρου ή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών. (35). Κατακήρωση Πρόχειρου ή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας
Υπεύθυνος Συντήρησης Δροσίνη Αγλαΐα
Last Updated Μάιος 26, 2016, 09:06
Δημιουργήθηκε Μάιος 25, 2016, 07:49