ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ)

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985 από φορείς της Αυτοδιοίκησης και το κεντρικό κράτος. Λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας. Διοικείται από ενδεκαμελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο.

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού καθώς και τους φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα, σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, η εταιρία συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Δικτύων και Συνεργασιών.

Ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Αυτοδιοίκησης, συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό, την ωρίμανση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση συλλογικών έργων και προγραμμάτων σε ένα μεγάλο εύρος θεματικών τομέων που ενδιαφέρουν την Αυτοδιοίκηση όπως οργάνωση, διοίκηση και προγραμματισμός, οικονομική ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, περιβάλλον και ποιότητα ζωής, κοινωνική πολιτική, κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η δραστηριότητα της εταιρίας εστιάζεται κυρίως :

α. Στην υλοποίηση έργων οριζόντιας στήριξης, για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, των συλλογικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ) και άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης επί θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης

β. Στην υλοποίηση σύνθετων έργων, χρηματοδοτούμενων από Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ

γ. Στην υλοποίηση έργων πιλοτικού χαρακτήρα, κατ' εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, που προκηρύσσονται και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Aπό το 2011 είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
ΑΔΑ απόφασης διάθεσης δεδομένων 7ΤΨΠ465ΖΩ5-ΥΚΡ