ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί κεντρικά στην Αθήνα και περιφερειακά στην Πάτρα. Εποπτεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 65/2011 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/27.06.2011), από το Υπουργείο Εσωτερικών.