βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • API Έργων ΕΣΠΑ

    Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ έχει αναπτύξει API για την άντληση πληροφοριών για τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013.